DỊCH VỤ

Các dịch vụ chính của công ty: Đào tạo và cung ứng thuyền viên; Đại lý tàu biển; và các Dịch vụ hàng hải

Đào tạo và cung ứng Thuyền viên

Đại lý tàu biển

Dịch vụ hàng hải