HỒ SƠ PHÁP LÝ

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Giấy phép xuất khẩu lao động)

SRPS (Giấy chứng nhận phù hợp về Tuyển dụng và Cung ứng thuyền viên Hàng hải)

Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng (ISO)