Để tăng cường kĩ năng cũng như nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, TMM thường xuyên tổ chức các buổi huấn luyện nhằm giúp đội ngũ thuyền viên có thêm kĩ năng trong công việc.